Soutěž o obal Logitech Big Bang na iPad Air

Soutěžíme o obal na iPad Air od Logitechu. Big Bang je ochranné pouzdro, které lze použít jako stojánek a váš iPad v něm vydrží téměř vše.

Soutěž spočívá v zodpovězení jediné otázky. Pokud zvládnete tipnout správnou odpověď, máte šanci, že vás vylosujeme a pouzdro vyhrajete. Máme pro vás jedno v černém provedení. Soutěž trvá do neděle 22. 1. 2017 do 23.59.

 

 


PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o obal Logitech Big Bang na iPad Air“ (dále jen soutěž) je magazín Appliště, se sídlem Rochovská 761/9, Praha 9 – Hloubětín, 198 00, IČO: 01046144, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Sp. značka: ŽIV/4972/2012/MIK (dále jako „pořadatel“ nebo „Appliště“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 11. 1. 2017 do 22. 1. 2017 23.59 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni redaktoři a spolupracovníci magazínu Appliště a jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Odpovězte správně na soutěžní otázku a budete zařazeni do slosování v době uzávěrky soutěže (22. 1. 2017 23.59 hodin).
4.2 Soutěž probíhá pouze v jednom kole, během soutěže se ceny ani její podmínky nemění.
4.3 Účastník soutěže se může zúčastnit z každého účtu pouze jednou.
4.4 Účastník soutěže je pro zařazení do slosování povinen vyplnit svoji existující mailovou adresu.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:
1x ochranné pouzdro Logitech Big Bang pro iPad Air v černé barvě.
5.2 Výherce bude určen systémem na základě náhodného slosování pořadatelem soutěže.
5.3 Výherce bude kontaktován Applištěm prostřednictvím emailové zprávy, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do sedmi dnů po skončení soutěže.
5.4 Appliště je oprávněno zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Applišti dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, mailové adresy, adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „údaje“), pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním informace na emailovou adresu info@appliste.cz; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 1. 2017.

Oblíbené články